Regulamin

  1. Definicje
1.1. Użycie danego zwrotu z wielkiej litery oznacza nadanie mu znaczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1.2.
1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.2.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2.2. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.);
1.2.3. Konsument – osoba fizyczna zawierającą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ale także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
1.2.4. Integra – INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001008690, NIP: 7811929673, REGON: 364702071;
1.2.5. Polityka Prywatności – dokument dotyczący informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników witryny internetowej www.integradiagnostic.pl, umieszczony na jednej ze stron internetowej w ramach tej witryny https://integradiagnostic.pl/polityka-prywatnosci/
1.2.6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.integradiagnostic.pl.pl;
1.2.7.
1.2.8. Towar – rzeczy ruchome, oferowane w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności wyroby medyczne do samokontroli w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.)(dalej jako „Ustawa”); Towar może stanowić w szczególności Produkt przeznaczony do Użytku Profesjonalnego w rozumieniu Ustawy, a informacja o tym zawarta jest w Opisie danego Towaru na Karcie Produktu. Klient nie będący Użytkownikiem Profesjonalnym, dokonujący zakupu Towaru ze wspomnianym przeznaczeniem deklaruje znajomość Ustawy, w szczególności pod kątem wzmiankowanej definicji Użytku Profesjonalnego i zobowiązuje się do niestosowania danego Towaru samodzielnie, co potwierdzi akceptując Regulamin odpowiednim checkboxem podczas finalizacji transakcji w Koszyku Sklepu.
1.2.9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Integra a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego – Sklepu;
1.2.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827 ze zm.);
1.2.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
  1. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.integradiagnostic.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Regulamin dostępny jest, pod adresem www.integradiagnostic.pl. Regulamin jest stale dostępny pod ww. adresem w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, poprzez możliwość pobrania i zapisania na dowolnym nośniku.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001008690, NIP: 7811929673, REGON: 364702071 z wykorzystaniem oprogramowania udostępnionego na podstawie stosownej umowy licencyjnej przez Shoper spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-280) ul. Władysława Łokietka (KRS: 0000395171).

Dane adresowe i kontaktowe:
INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Polska 114
60-401 Poznań

Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres biuro@integradiagnostic.pl lub pod numerem tel. +48 797 124 380 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres reklamacje@integradiagnostic.pl lub pod numerem tel. +48 797 124 380 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta osobistego Klienta – użytkownika w ramach Sklepu Internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– ramowe warunki Umowy Sprzedaży, jej zawierania, wykonywania, rozwiązywania, odstępowania oraz uprawnień wynikających z jej zawarcia.

2.6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

– komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

– dostęp do poczty elektronicznej,

– przeglądarka internetowa: Internet Explorer wersja 7.0 lub nowsza, Firefox wersja 3.0 lub nowsza, Google Chrome wersja 8.0 lub nowsza, Safari wersja 8 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, a w przypadku urządzeń mobilnych: iOS Safari wersja 8.0 lub nowsza, Android w wersja nowsza od 4.4, Blackberry wersja 10 lub nowsza, Opera Mobile wersja 12 lub nowsza, Android Chrome wersja 62 lub nowsza,

– zalecana rozdzielczość ekranu 1024×768.

2.7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Integra prowadzący sklep www. integradiagnostic.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.integradiagnostic.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.10. Informacje o Towarach udostępnione w ramach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja Polityki Prywatności (https://integradiagnostic.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11).
3.2. Warunkiem zawierania Umów Sprzedaż przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego jest rejestracja konta Klienta – użytkownika w jego ramach albo zamówienie bez rejestracji poprzez wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi oraz adresem dostawy.
3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.4. Warunkiem rejestracji w ramach Sklepu Internetowego oraz zamówienia bez rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu, Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe, ewentualnie także Regulaminu danej promocji.
3.5. Rejestracja i korzystanie z serwisu związane jest z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (https://integradiagnostic.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11).
3.6. Klient podczas rejestracji lub w momencie składania Zamówienia może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenia pola „Chcę otrzymywać faktury w formie elektronicznej” na wystawianie i przesyłanie przez Integra faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur (wystawianych zarówno w zakresie działalności podstawowej jak i pozostałej) w formie elektronicznej – zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
3.7. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego lub złośliwego oprogramowania lub urządzeń;

– niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM);

– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Integra;

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

– nienaruszanie własności intelektualnej Integra.

3.8. Integra może pozbawić Klienta uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego;

– dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Integra za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Integra.

3.9. Osoba, która została pozbawiona uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Integra.
  1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia
4.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.integradiagnostic.pl.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w zakresie wyboru Towaru oraz innych warunków Umowy Sprzedaży. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Sklepu Internetowego.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie dokonanych czynności poprzedzających zawarcie Umowy Sprzedaży. Podsumowanie zawierać będzie informacje dotyczące:

– przedmiotu Zamówienia (wybranych Towarów),

– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów oraz kosztów dostawy,

– wybranej metody płatności,

– wybranego sposobu dostawy,

– czasu dostawy.

4.5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zapoznanie się z treścią prawa odstąpienia od umowy oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Integra Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zgodnie z dokonanymi w czasie procesu poprzedzającym złożenie Zamówienia decyzji oraz wolę zawarcia ewentualnych umów z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak firmy kurierskie, dostawcy usług z zakresu metod płatności czy oprogramowania, zgodnie z ust. 6.1-6.4 oraz 7.4 Regulaminu.
4.7. Zawarcie Umowy Sprzedaży o treści określonej w pkt. 4.6 następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży na adres email podany przez Klienta.
4.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w okresie braku funkcjonowania Sklepu z przyczyn technicznych) możliwe jest złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@integradiagnostic.pl lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numer +48 797 124 380. W takim przypadku, do Zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem innego sposobu niż złożenia Zamówienia przez Sklep, zapisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.
  1. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów na terenie RP odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w treści Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Integrę przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie spośród wymienionych na stronie Klient może odebrać towar osobiście z magazynu Integry mieszczącego się na ul. Polskiej 114 w Poznaniu, co wymaga zaznaczenia stosownego checkboxa podczas składania Zamówienia.
5.3. Świadczenie usług dostawy odbywa się na zasadach określonych przez danego przedsiębiorcę świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, a więc zgodnie z regulaminem firmy:

1. Fedex Express Poland sp. z o.o. – regulamin dostępny pod adresem https://www.fedex.com/pl-pl/conditions-of-carriage-domestic.html

2. DHL sp. z o.o. – regulamin dostępny pod adresem https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf

3. DPD Polska sp. z o.o. – regulamin dostępny pod adresem https://www.dpd.com/pl/pl/oferta-dla-firm/warunki-wysylki/warunki-wykonywania-uslug-krajowych/

Zawarcie Umowy Sprzedaży i wybranie usług jednego z wymienionych przedsiębiorców oznacza zgodę na zawarcie umowy z takim przedsiębiorcą i akceptację stosownego Regulaminu.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi 48 godzin (które składają się na dni robocze) licząc późniejszego ze zdarzeń: od dnia uznania rachunku bankowego Integra (lub konta rozliczeniowego Integra) tudzież potwierdzenia zamówienia przesłanego na adres poczty elektronicznej Klienta. Przez realizację dostawy należy rozumieć skompletowanie i nadanie przesyłki przez Integra na adres Klienta wskazany w Zamówieniu. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do realizacji Zamówienia z odbiorem osobistym Towaru przez Klienta – w takim przypadku na wskazany w Zamówieniu adres email zostanie Klientowi dostarczona informacja, iż zamówienie jest skompletowane i można dokonać odbioru osobistego pod adresem wskazanym w pkt. 5.2.
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości email oraz faktury VAT, na adres wskazany w treści Zamówienia.
5.6. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego Towary, których Integra nie posiada na stanie magazynowym (stosowna informacja będzie widoczna na stronie internetowej Sklepu), termin realizacji dostawy ulega wydłużeniu do 14 dni roboczych.
5.7. W przypadku zawarcia jednorazowej Umowy Sprzedaż na Towary, których łączna wartość przewyższa 300 zł brutto, koszty dostarczenia towaru pokrywa Integra.
  1. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient na możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem na numer konta bankowego: 90175010190000000033689721

– za pomocą elektronicznego systemu płatność Shoper lub TPay

– kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

;

6.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w ww. terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.4. Świadczenie usług płatności elektronicznych odbywa się, w zależności od wybranej formy płatności. Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. – www.bluemedia.pl)
  1. Prawo odstąpienia od umowy oraz zwrot kosztów
7.1. Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towarów bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 7.4.
7.2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 7.1. wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia w jakiejkolwiek jednoznacznej formie, o ile będzie ona wystarczająco informować o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

– pisemnie na adres: ul. Polska 114, 61-401 Poznań;

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@integradiagnostic.pl;

– z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe).

7.3. W celu otrzymania zwrotu ceny zgodnie z pkt. 7.5., Klient zobowiązany jest przesłać lub przekazać Towary na adres: Integra Diagnostic Sp. z o.o. , ul. Polska 114, 60-401 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy:

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towary te są odpowiednio oznaczone na stronie internetowej Sklepu;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Wskazać należy, iż naruszenie opakowania wewnętrznego (np. folii, w którą opakowany jest Towar) narusza jego sterylność co wyłącza możliwość zwrotu Towaru ze względów higienicznych oraz możliwości prawidłowego użycia Towaru przez kolejnego Klienta,

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której Konsument wyraźnie żądał, aby pracownik Integra do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

7.5. Integra ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy dostępny sposób dostawy), a także koszty poniesionych przez niego prowizji w przypadku płatności realizowanych w sposób elektroniczny.
7.6. Integra dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Integra nie zaproponowała, że sama odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.7. Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.
7.8. W przypadku niektórych Towarów, Integra przewiduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni kalendarzowych, także przez Klientów niebędących Konsumentami. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału (w szczególności w zakresie składania oświadczeń woli czy przesyłek towarów). Warunkiem przyjęcia Towaru jest dostarczenia Integrze tego Towaru w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu (również w stanie nienaruszonym).
7.9. Odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w pkt. 7.8. niniejszego Regulaminu jest możliwe tylko w stosunku do Towarów, w opisie których znajduje się wyraźna informacja o takiej możliwości.

 

  1. Zwroty wadliwych produktów (rękojmia za wady produktów)
8.1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wad dotyczących zakupionego Towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Integra.
8.2. Integra jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku dostarczenia Towaru obarczonego wadą fizyczną lub prawną z Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
8.3. Za obarczone wadą fizyczną uważa się w szczególności Towary:

– niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,

– niemające właściwości, które Towary powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,

– niemające właściwości, o ile opis Towaru zawierał taką informację,

– nienadające się do celu wskazanego na stronie danego Towaru, o ile opis Towaru zawierał taką informację.

8.4. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Integra przewoźnikowi, jeżeli Integra nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
8.5. Wszelkie żądania reklamacyjne mogą być składane pisemnie na następujący adres: Integra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114. Wszelkie dane kontaktowe Integra niezbędne do złożenia reklamacji, udostępnione są również w ramach Sklepu. Wraz z wysłaniem żądania reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest przesłać reklamowany Towar na adres wskazany w niniejszym punkcie na swój koszt.
8.6. Koszt przesyłki, o której mowa w ust. 8.5. zwracany jest przez Integra w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie Towaru przez Konsumenta na adres wskazany w ust 8.5 za pobraniem nie będzie akceptowane.
8.7. W ramach złożonej reklamacji, korzystając z uprawnień z rękojmi, Konsument może zażądać: wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny, bądź: odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.
8.8. Istotność wady ocenia się z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia i celu, z myślą o których Klient nabył Towar. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej .
8.9. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
8.10. Integra jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Integra może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8.11. W razie, gdy Konsument złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Integra może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsument. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Integra albo Integra nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
8.12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Integra usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Integra.
8.13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
8.14. Przy ocenie nadmierności kosztów powyżej – uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
8.15. Integra, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Integra poinformuje Konsumenta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Integra nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8.16. Integra odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
8.17. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem nie przysługują mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady o których mowa w niniejszym rozdziale. Uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.
8.18. Klient zobowiązuje się do używania i konserwacji zakupionego Towaru w sposób określony przez producenta i zgodnie z jego zaleceniami, w szczególności do zapoznania się z ulotką, etykietą oraz instrukcją używania Towaru, jeżeli takowe zostały załączone przez Integrę.
  1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Integra podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Z uwagi na fakt, iż Sklep Internetowy korzysta z oprogramowania, o którym mowa w pkt. 2.4 niniejszego Regulaminu usunięcie usterki w funkcjonowaniu Sklepu może w niektórych przypadkach być kwestią niezależną od Integry.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Integra o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz z płatnościami elektronicznymi określonymi w pkt. 6.2 Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Polska 114
60-401 Poznań
lub
mailowo pod adres reklamacje@integradiagnostic.pl
9.4. W ramach reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu albo z płatnościami elektronicznymi określonymi w pkt. 6.2 lit. b.
9.5. Integra zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.
  1. Postanowienia końcowe
10.1. Integra jest właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich tekstów, opisów produktów, zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich majątkowe prawa autorskie. Integra posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Powyższe odnosi się także do wykorzystywanych znaków towarowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi oraz obowiązkiem naprawienia wynikłej stąd szkody. Integra nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich lub praw własności przemysłowej i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Integra a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Integra a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Integra.
10.4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem ma prawo:

– złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;

– złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).

10.5. Integra zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku:

– zaistnienia okoliczności siły wyższej,

– zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Integra lub usług świadczonych przez Integra drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej www.integradiagnostic.pl znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Integra lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,

– konieczności dokonania zmiany Regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,

– w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,

– w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,

– w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie www.integradiagnostic.pl lub oprogramowania Shoper S.A, o którym mowa w pkt. 2.4 niniejszego Regulaminu, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony www.integradiagnostic.pl (w szczególności w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), zwiększenie komfortu korzystania ze strony www.integradiagnostic.pl przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności na stronie www.integradiagnostic.pl,

– wprowadzania nowych usług na stronie www.integradiagnostic.pl, zmiany sposobów płatności i dostaw,

– zmiany danych adresowych lub kontaktowych Integra, podanych w Regulaminie.

10.6. O każdej zmianie treści Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji o zmianie Regulaminu oraz zawierającej treść tych zmian. Integra każdorazowo udostępni na stronie głównej Sklepu wiadomość o zmianie Regulaminu Sklepu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
10.7. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Integra w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
10.8. Z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 10.5 zmiana niniejszego Regulaminu nie ma znaczenia dla Umów już zawartych, a odnosi się do umów zawieranych w przyszłości
10.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub Umowy Sprzedaży okażą się nieważne, nieskuteczne, lub niewykonalne (Wadliwe Postanowienia) pozostałe postanowienia Regulaminu lub Umowy Sprzedaży pozostają w mocy i nadal regulują stosunki stron, jeżeli realizacja współpracy bez Wadliwych Postanowień jest nadal możliwa. W takiej sytuacji Integra zobowiązuje się podjąć kroki w celu zastąpienia Wadliwych Postanowień takimi, które będą odzwierciedlać pierwotną intencję prawną i ekonomiczną.
10.11. Sposób redakcji niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza kolejność poszczególnych punktów i paragrafów czy ich tytuły nie może mieć wpływu na sposób interpretacji jego postanowień.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Polska 114, 60-401 Poznań,

 

Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko/ nazwa(-ów) Adres (-ów)

Podpis (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.